/
/
Savvy 3.5g Strawberry Milkshake (PrePacked Bud) | Savvy Smalls | Verano

Savvy 3.5g Strawberry Milkshake (PrePacked Bud) | Savvy Smalls | Verano